معاونین و مدیران


 قائم مقام مدیر عامل 

 سرکار خانم  نیلوفر معتمد

Email: motamed@samannegar.ir

تلفن مستقیم   : 88503520-021

فکس مستقیم : 88503526-021

-------------------------------------------------------

سرپرست انفورماتیک

مدیریت آمار و  اطلاعات: 

آقای رامین والی زاده علوی

تلفن مستقیم : 88503525-021

Email: IT@samannegar.ir

  مدیریت حقوقی :

آقای علی ابراهیمی دولت آبادی

تلفن : 84325-021  داخلی  206-209


Email:Edari@samannegar.ir

 -------------------------------------------------------

 

 مشاور واحد اموال:
جناب آقای فصیحی نژاد

تلفکس:88502524-021

فکس مستقیم : 

Email:amval@samannegar.ir

-------------------------------------------------------

  معاونت فنی اموال:

جناب آقای مهندس نوروزی

تلفکس مستقیم : 88502524-021

Email:amval@samannegar.ir


-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------