معاونین و مدیران


 قائم مقام مدیر عامل 

 سرکار خانم  نیلوفر معتمد

Email: motamed@samannegar.ir

تلفن مستقیم   : 88503520

فکس مستقیم : 88503526

-------------------------------------------------------

سرپرست انفورماتیک

مدیریت آمار و  انفورماتیک : 

آقای رامین والی زاده علوی

تلفن مستقیم : 88503525

Email: IT@samannegar.ir

  مدیریت  اداره حقوقی :

آقای علی ابراهیمی

تلفن : 84325-021  داخلی  206


Email:law@samannegar.ir

 -------------------------------------------------------

 

 اداره حسابداری  :
سرکار خانم وهابی

تلفن :84325-021   داخلی 207

فکس مستقیم : 88530131

Email:mali@samannegar.ir

-------------------------------------------------------

  مدیر بخش مهندسی و آتش سوزی و خسارتهای اموال

مهندس نوروزی 

تلفکس مستقیم : 88502524

Email:amval@samannegar.ir


-------------------------------------------------------


رئیس اداره بازرسی و نظارت 

جناب آقای علی ابراهیمی

تلفن مستقیم  : 84325-021   داخلی 206

فکس مستقیم تهران  :02188503526


Email: bazrasi@samannegar.ir


-------------------------------------------------------