معاونین و مدیران


 قائم مقام مدیر عامل 

 سرکار خانم  نیلوفر معتمد

Email: motamed@samannegar.ir

تلفن مستقیم   : 88503520

فکس مستقیم : 88503526

-------------------------------------------------------

سرپرست انفورماتیک

مدیریت آمار و  انفورماتیک : 

آقای رامین والی زاده علوی

تلفن مستقیم : 88503525

Email: IT@samannegar.ir

 


مدیریت اتومبیل
 مدیریت  خسارت اتومبیل :

آقای علی جوادی فر

تلفن مستقیم  : 88530129

فکس مستقیم : 88530130

Email:info@samannegar.ir

 -------------------------------------------------------

 

 اداره حسابداری  :
سرکار خانم وهابی

تلفن مستقیم : 88515211

فکس مستقیم : 88530131

Email:mali@samannegar.ir

-------------------------------------------------------

  مدیر بخش مهندسی و آتشسوزی و خسارتهای اموال

مهندس نوروزی 

تلفکس مستقیم : 88502524

Email:amval@samannegar.ir


-------------------------------------------------------

  سرپرست اداره آموزش 

سر کار خانم فکوری  

تلفن :02184325- داخلی 306

فکس  : 88530130

Email:amozesh@samannegar.ir


-------------------------------------------------------


سرپرست اداره بازرسی و نظارت 

جناب آقای مهدی اسدی 

تلفن مستقیم  : 08338397048
تلفن همراه     : 09187159020

فکس مستقیم تهران  :02188503526
فکس مستقیم :   08338397048 داخلی 6 

Email: bazrasi@samannegar.ir


-------------------------------------------------------