مدیرعامل

شهرام شقاقی

سوابق تحصیلی :

. کارشناس مکانیک دانشگاه آزاد

. کارشناس ادبیات زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد

سوابق شغلی :

. مدیر فنی کارخانه دی بی ایران

. عضو تیم فنی طراحی سیستم های تحت فشار شرکت IEM

. مدیر کنترل کیفیت شرکت آبیاری قطره ای ایران دریپ

. مدیر تضمین کیفیت شرکت آبیاری قطره ای ایران دریپ

. معاونت کیفیت مدیر عامل شرکت آبیاری قطره ای ایران دریپ

. ریاست هیئت مدیره شرکت به جویان کیفیت

. عضو هیئت مدیره شرکت بهینه پرداز کیفیت

. کارشناس ارزیاب شرکت سهامی بیمه ایران

. مدیر فنی شرکت کارشناسی محک سنجش

. نماینده محک سنجش در شرکت کارشناسی بین المللی کانینگهام

. ممیز و ارزیاب شرکت بین المللی RWTUVآلمان

. ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

. ریاست هیئت مدیره موسسه ارزیابی خسارت مهر آئین سنجش