کارفرمایان

شرکت سامان نگار ایرانیان افتخار دارد در زمینه های تخصصی کارشناسی و ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، با شرکت های بیمه

زیر همکاری داشته، آمادگی خود را برای همکاری با سایر شرکتهای بیمه کشور اعلام می نماید.

  

                                                          

شرکت سامان نگار ایرانیان آمادگی دارد خدمات خود را برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در دیگر صنایع کشور نیز ارایه نماید.