ارزیابی خسارت

انجام مشاهدات میدانی به جهت بررسی و تحقیق در مورد علت مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت یا خسارت های مورد ادعا را ارزیابی خسارت می نامند، که این فرآیند توسط کارشناسان زبده فنی و مسلط به قوانین و قراردادهای بیمه شرکت سامان نگار ایرانیان در سراسر کشور در حال انجام است.

این شرکت راجع به مشخصات کامل مکان، زمان، علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق یافته، خطر یا حادثه که منجر به وقوع خسارت شده، امکان شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه گر، انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر و علت تفاوت احتمالی بین مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت، به صورت مستدل و مستند اظهار نظر نموده و گزارش خود را به کارفرمایان ارائه می نماید.