ماموریت

 

ماموريت ما ارائه خدمات كارشناسي حرفه اي و عادلانه و بارعايت قوانين و انصاف ميباشد كه اين مهم با ايجاد سيستم كنترل و نظارت سيستمي وبا استفاده از تكنولوژي هاي روز و مدرن تحقق مي يابد .منابع انساني متخصص اين شركت در سال ١٣٨٩موفق شدندنگارش سيستم نرم افزار كنترل و نظارت عملكرد كارشناسان سراسر كشور را بصورت online تكميل نموده و طي سالهاي اخير و با استفاده از اين سيستم بيش از يكصد هزار پرونده خسارتي را در صنعت بيمه كنترل و از صحت نتايج آنها كارفرمايان خود را مطمئن سازند.