ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی برروی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. درحقیقت از این طریق، میزان کارآمدی روش های کنترلی موجود، مشخص شده و داده های با ارزشی برای تصمیم گیری در زمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستم های کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آنها فراهم می شود.

کارشناسان فنی و متخصصین این شرکت در سراسر کشور ، با دارا بودن تجربه مفید و دقت بالا در قالب کار تیمی ، به پروژه ها و واحد های صنعتی و غیره اعزام میگردند ، و با پردازش های لازم ، اقدام به شناسائی ریسک ، تفکیک ریسک ، تعیین میزان درصد خسارات احتمالی و تعیین درصد احتمال وقوع خطرات نموده ، و با ارائه راهکار ها و توصیه های مناسب ، سعی به افزایش کار آمدی مدیریت بحران خواهند نمود.