ارزیابی ایمنی


 

امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیها اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسایل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است . علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش می تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحد های صنعتی از جمله دلایل بالا بودنمیزان حوادث بر شمرد.

بر همین اساس کارشناسان ایمنی این شرکت با ممیزی وضعیت مدیریت بحران ، وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ارائه توصیه های لازم  سعی به حفظ سرمایه های مالی و منابع انسانی مینمایند.