همایش سرپرستان شعب شرکت سامان نگار ایرانیان - مرداد 1394 - هتل المپیک تهران