معانیه پزشکی قانونی

برای معاینات بالینی در سوانح رانندگی اولین اقدام اخذ نامه از مراجع قضایی و انتظامی و سپس مراجعه به یکی از ادارات پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی درخواست افراد را فقط با ارائه نامه مراجع و ضابطین قضایی پاسخ می‌دهد پس ارائه این نامه برای دریافت خدمات ضرورت دارد. نامه دریافتی از مراجع و ضابطین قضایی باید تاریخ، شماره ثبت داشته باشد و با مهر مرجع ارسال درخواست مهر شده باشد. همچنین در معرفی‌نامه باید مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه درج شود.

  • کنترل نامه، اخذ تعرفه و مدارک

پس از دریافت معرفی نامه برای انجام معاینه و تعیین خسارات وارده، فرد می‌تواند به پزشکی قانونی مراجعه نماید. در بدو ورود همکاران بخش پذیرش، معرفی‌نامه و مدارک مراجعه‌کننده را به طور دقیق بررسی و مراحل اولیه تشکیل پرونده را انجام می‌دهند. فرد متقاضی دریافت خدمت باید به یکی از مراکز پزشکی قانونی که به طور معمول در نامه مرجع قضایی مشخص شده‌است، مراجعه کند.

  • مدارک مورد نیاز و تعرفه پرداختی

برای معاینات حوادث رانندگی کارت ملی فرد معاینه شونده، فیش پرداخت تعرفه مورد نیاز، هر گونه پرونده پزشکی و گرافی‌های مرتبط و نامه مراجع و ضابطین قضایی مورد نیاز است. هزینه خدمات ارائه شده در معاینات نزاع و تصادفات نیز مطابق تعرفه تصویب شده توسط قوه قضاییه که در سایت سازمان بخش راهنمای مراجعین در دسترس است، دریافت خواهد شد.

  • تشکیل پرونده برای مراجعه کننده (معاینه شونده)

پس از این که همکاران بخش پذیرش مدارک را تکمیل و تصویر از فرد معاینه شونده را تهیه کردند، پرونده تشکیل و برای معاینه و بررسی در اختیار پزشک قرار می‌گیرد.

  • معاینه مراجعه کننده توسط پزشک معین

پزشک پس از بررسی اولیه پرونده بر اساس نوبت دهی واحد پذیرش برای انجام معاینه و بررسی دقیق‌تر عارضه، مراجعه کننده را به اتاق معاینات فرا می‌خواند. در این مرحله پزشک با توجه به نوع عارضه ایجاد شده و مدارک و مستندات پزشکی موجود در پرونده نظر خود را اعلام می‌نماید. در صورتی که پزشک برای اعلام نظر نهایی به مدارک تکمیلی نیاز داشته باشد مصدوم برای انجام بررسی‌های تکمیلی (درخواست مشاوره، درخواست پرونده بالینی و …) و صدور گواهی در صورت لزوم به مراکز درمانی ارجاع می‌گردد. پس از ارائه مدراک درخواست شده، پزشک پس از بررسی و گواهی را صادر می‌کند. اگر احتیاجی به مدارک تکمیلی نباشد پزشک مطابق آنچه در اختیار دارد نظر نهایی خود را به صورت گواهی صادر می‌نماید.

fa_IR
به بالای صفحه بردن