مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مخاطب بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چه کسانی هستند؟

با توجه به اجتناب ناپذیر بودن آسیب و حوادث ناشی از کار برای کارکنان و کارگران در هر شغلی، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث به تمامی کارفرمایان با هر نوع فعالیتی توصیه می‌گردد. با توجه به مرتبط بودن نوع شغل و فعالیت با شدت خطر ناشی از کار شرکت‌های بیمه برای پوشش بهتر ریسک موضوع کار، جدول طبقه بندی شغلی با توجه به نوع فعالیت در نظر گرفته‌اند. حق بیمه و هزینه بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان به ریسک گروه شغلی بستگی دارد.

 

انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی:
این بیمه‌نامه برای تمامی کارفرمایان با نوع فعالیت خدماتی، بازرگانی و صنعتی برای داشتن پوشش بیمه مسئولیت حرفه خود در قبال کارکنان و افراد ثالث قابل استفاده است. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی، وبازرگانی، هم با نام و هم بدون نام صادر می‌گردد. در این بیمه‌نامه پوشش بیمه برای آسیب و خسارات جانی و بدنی به کارکنان ناشی از کار کارفرما مطابق شرایط مورد درخواست کارفرما و نوع فعالیت می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی:

به طور معمول هر قسمت از پروژه‌های خدماتی و ساختمانی به وسیله پیمانکاران فنی مخصوص به آن بخش انجام می‌شود. پیمانکاران این نوع پروژه‎‌ها می‌توانند برای بیمه کردن مسئولیت خود در قبال کارکنان‌شان و اشخاص ثالث ، از بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی استفاده کنند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان فعالیت‌های عمرانی

پروژه‌های عمرانی همچون پروژه‌های ساختمانی ریسک‌هایی را برای کارکنان و کارگران به همراه دارد. پروژه‌های عمرانی به دلیل بزرگ بودن ابعادشان می‌توانند ریسک بیشتری هم داشته باشند. این نوع بیمه خسارات جانی و بدنی وارده به کارکنان، کارگران و اشخاص ثالث ناشی از کار و در محل فعالیت را پوشش می‌دهد. معمولا برای تعیین نرخ و شرایط در بیمه مسئولیت کارفرما عمرانی نیاز به بازدید از پروژه می‌باشد.