سامان نگار در استان مرکزی

استان مرکزی مجددا تحت پوشش شرکت سامان نگار ایرانیان قرار گرفت

استان مرکزی مجددا تحت پوشش شرکت سامان نگار ایرانیان قرار گرفت. کارشناس سیار سامان نگار ایرانیان در شهر ساوه مستقر گردید.