بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه های شخص ثالث در بیمه ایران

مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران بر اساس بخشنامه معاونت نظارت بیمه مرکزی درخصوص طرح بخشودگی جرائم موضوع بند “ب” …

بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه های شخص ثالث در بیمه ایران ادامه مطلب »