تشریح وضعیت بیمه اتکایی کشور

وضعیت بیمه اتکایی کشور چگونه است؟

تشریح وضعیت بیمه اتکایی کشور/ مجید تقی لو بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماری سال 1398 ، صنعت بیمه 77 درصد پرتفوی خود را در دل شرکتهای بیمه مستقیم نگهداری می کند. این عدد در برخی از شرکت های بیمه به بیش از 83 درصد هم رسیده است.شرکتهای بیمه اتکایی باید هنر طراحی …

وضعیت بیمه اتکایی کشور چگونه است؟ ادامه مطلب »