معرفی کتاب/ حرفه‌ای گری در صنعت بیمه

در کتاب حرفه ای گری در صنعت بیمه نوشته مرتضی گودرزی و نشر پژوهشکده بیمه، ابتدا در فصل اول به …

معرفی کتاب/ حرفه‌ای گری در صنعت بیمه ادامه مطلب »