صنعت بیمه در کشورهای منتخب عضو oecd

صنعت بیمه در 10 سال گذشته در کشورهای منتخب عضو OECD

روند رو به رشد ترکیه در بیمه های زندگی ایالات متحده نیز تا سال 2019 حق بیمه تولیدی در رشته زندگی را 47 درصد افزایش داده است. این در حالی است که در کشورهایی چون ژاپن و آلمان حق بیمه تولیدی در این رشته کاهش چشمگیری داشته است (ژاپن حدود 30 درصد و آلمان حدود …

صنعت بیمه در 10 سال گذشته در کشورهای منتخب عضو OECD ادامه مطلب »