دست خالی صنعت بیمه در سفر مسکو

در حالیکه چالش های صنعت بیمه کمتر از شبکه بانکی نیست و حبس ریسک در داخل کشور هشداری به دولتمردان …

دست خالی صنعت بیمه در سفر مسکو ادامه مطلب »