ارزیابی ریسک

نگاهی درخور به ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور

اهمیت ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور فعالیتهای مربوط به بیمه گری بسیار تخصصی و حرفه‌ای هستند و حول محور مدیریت ریسکها می‌چرخد؛ مدیریت ریسکهایی که بیمه گذاران بالقوه به بیمه گر پیشنهاد می‌کند. این بدان معناست که بیمه گر باید در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد بیمه گذار تصمیم درستی بگیرد و برای …

نگاهی درخور به ارزیابی ریسک در صنعت بیمه کشور ادامه مطلب »