نحوه ارزیابی خسارت بیمه

نحوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1) رجوع شخص ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذینفع ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ، باید ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ‌ای که ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ می‌باشد به واﺣـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ مراجعه نماید و پس از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺪارک مورد …

نحوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ادامه مطلب »