در حوادثی که در مکان‌های خصوصی مانند پارکینگ رخ می‌دهد چه اقدامی باید انجام داد؟!

در بیشتر مواقع قانون رسیدگی به تصادف خودرو در پارکینگ مشابه قانون تصادف در خیابان، بزرگراه یا جاده می‌باشد و …

در حوادثی که در مکان‌های خصوصی مانند پارکینگ رخ می‌دهد چه اقدامی باید انجام داد؟! ادامه مطلب »