اخذ امتحانات فنی و بیمه ای و پذیرش کارشناسان استان مازندران انجام گردید.

اخذ امتحانات فنی و بیمه ای و پذیرش کارشناسان استان مازندران

اخذ امتحانات فنی و بیمه ای و پذیرش کارشناسان استان مازندران انجام گردید.