میر موسوی بعنوان دبیر کارگروه روابط عمومی انتخاب شد

مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه‌های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیرکارگروه روابط عمومی با حضور 25 نفر به صورت حضوری و …

میر موسوی بعنوان دبیر کارگروه روابط عمومی انتخاب شد ادامه مطلب »