زاهدنیا

بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

بررسی مسئولیت های مدنی با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران امید است نوشتار حاضر، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک بیمه هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس «شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی» و به تبع آن تاسیس و راه اندازی …

بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران ادامه مطلب »