نحوه ارزیابی خسارت بیمه

نحوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ


ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

1) رجوع شخص ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذینفع ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ، باید ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ‌ای که ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ می‌باشد به واﺣـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ مراجعه نماید و پس از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺪارك مورد نیاز، نسبت به ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اقدام و ﺳﭙﺲ برای اﻧﺠﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

نحوه ارزیابی خسارت بیمه

2) ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزﯾﺎب خسارت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل مربوطه
در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل مربوطه ارﺟﺎع داده می‎شود. وی ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ مختصر ﭘﺮوﻧـﺪه نسبت ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب اقدام لازم را به عمل می‌آورد. ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ برای ﻧﻈﻢ دادن به اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿـﺴﺘﯽ ارﺟـﺎع ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﯾﺎب را ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﻞ درج شده در ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزیاب را ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ قبل از ارجاع دادن پرونده به واحد کارشناسی از ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﻤـﺌﻦ شود. ﻣـﻮرخ 1876 ردﯾـﻒ 13 در حالت غیر، باید ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮرﺳـﯽ کند.رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت و ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ خسارت‌دﯾﺪه ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﻣﻤﮑﻦ 84/11/8 اﺳﺖ به ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزیاب نیاز باشد. در ﺻﻮرتی که امکان حرکت و جا‌به جایی خودروی آسیب‌دیده و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ وجود نداشته باشد، ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه باید ﻃﯽ ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ نشانی و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ وسیله نقلیه را اﻋﻼم و ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ معین ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﯿﻠﻪ زیان‌دﯾﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗـﺪام می‌گردد). به طور معمول در چنین ﻣﻮاردی ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ وسیله نقلیه خسارت‌دیده در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه صورت می‌گیرد.

3) بررسی ﭘﺮوﻧﺪه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب
ارزیاب خسارت پس از بررسی خودروی ﺧﺴﺎرت‌دﯾﺪه، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ کرد. در ضمن ﺑﺎزدﯾﺪ از خودروی ﺧﺴﺎرت‌دﯾﺪه، ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﻤﯿﺮات و اﻗﻼم ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﻮرد لزوم برای اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را در ﻓﺮم گزارش مکتوب کرده و به این ترتیب ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت را ارزﯾﺎﺑﯽمی‌کند. (ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب باید پیش از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ خودرو مانند ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﺪل و رﻧﮓ خودرو را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه مطابقت دهد و در ﺻﻮرت ﺗﻄﺎﺑﻖ در ﺑﺮگ ارزﯾﺎﺑﯽ درج نماید.

نحوه ارزیابی خسارت بیمه

زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت تعیین ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ می‌گردد و ﺧﺴﺎرت را پرداخت می‌نماید ﮐﻪ :
• ﺧﻄﺮ اتفاق افتاده از خطراتی ﺑﺎﺷﺪ که طبق بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته است.
• ﺑﺮ اﺛﺮ محقق شدن ﺧﻄﺮ، شخص ﺑﯿﻤﻪ‌ﺷﺪه ﺧﺴﺎرت دیده باشد.
• ﺧﺴﺎرت وارد شده ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﻄﺮ تحت پوشش بیمه ﻧﺎﺷﯽ گردد.
• اﻣﻮال ﺧﺴﺎرت‌دﯾﺪه باید از اﻣﻮال ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه باشد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این ﻣﻮارد، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب باید میزان ﺧﺴﺎرت را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذکر شده در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤـﻪ تطبیق دهد و ﻣﺒﻠـﻎ ﺧـﺴﺎرت را تعیین نماید.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب بایستی خسارت وارده به خودرو را ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرات ﺑﯿﻤﻪ‌ﮔﺬار انطباق دهد و در ﺻـﻮرت وﺟﻮد شک و ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ﻣﻮارد را مکتوب کرده و ﻃﯽ ﮔﺰارشی پس از بازدید و بررسی محل وقوع حادثه و وﺳﯿﻠﻪ خسارت‌دیده اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . به ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمه و ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ باید دقت ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ : هنگام ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت باید ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻗﺒﻠﯽ خودرو ﺗﻮﺟـﻪ شود.
ارزش روز خودرو ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هزینه ﺑﯿﻤﻪ در روز سانحه ﻣﺸﺨﺺ و در ﺑﺮﮔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﺪ شود. درﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ قیمت روز خودرو، ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آن خودرو یا خودروی مشابه به آن در روز ﺣﺎدﺛﻪ می‌باشد.
باید در رابطه با ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده و اقلام ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ به مراجعه‌کننده ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده شود. هزینه‌های مربوط به مدت زمان ﺗﻮﻗﻒ و تعمیرات خودرو در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه و همچنین ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب ذﻫﺎب ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم شود. در بیمه بدنه، معمولا ﺗﻌﻤﯿﺮ خودرویی که به طور کلی خسارت دیده باشد، صرفه‌ی اقتصادی ندارد و ﭼﻨﯿﻦ خودرویی اﻏﻠﺐ ﺑﻪ این دﻟﯿﻞ که بعضی از قطعات ﺳﺎﻟﻢ می‌مانند ﯾﺎ بعضی از قطعات زیان‌دیده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ دارند، به لحاظ اقتصادی ارزش داشته و در ﺑـﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش می‌شود. ارزش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ خودرو توسط ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزیاب ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شود و بیمه‌گذار می‌تواند آن را بپذیرد یا رد کند. خودروی ﺧﺴﺎرت‌دﯾﺪه زمانی از ﺑﯿﻦ‌رﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﮐﻪ هزینه ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد نیاز خودروی آسیب‌دیده از ﻗﯿﻤﺖ خودرو در روز سانحه و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ بیمه‎شده بیشتر باشد.

نحوه ارزیابی خسارت بیمه


4) ﻋﮑﺴﺒﺮداري از خودرو خسارت‌دﯾﺪه
ﭘﺲ از انجام بررسی‌های لازم، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ هدایت می‌گردد و پس از تطابق دادن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ خودرو زﯾﺎن‌دﯾﺪه، ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از خودرو زﯾﺎن‌دﯾﺪه و ﻧﻘﺎط صدمه‌دیده آن ﻋﮑﺴﺒﺮداري و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه می‌گردد و پس از آن دوباره ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارجاع داده می‌شود.

5) ارزیابی ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم این ﻣﺮاﺣﻞ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و پس از تعیین ﺧﺴﺎرت و ﻣﯿﺰان دستمزد و اقلام ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ و ﻟﻮازم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ مراجعه‌کننده ﺗﻔﻬﯿﻢ می‌گردد ﮐﻪ در صورت تمایل، مراجعه‌کننده خودروی خسارت‌دیده خود را در یکی از تعمیرگاه‌های طرف قرارداد شرکت بیمه تعمیر نماید و در غیر این صورت می‌تواند با مبلغ تعیین شده وسیله خود را تعمیر کند.
در خصوص پرونده‌های ﺧﺴﺎرت ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑـﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل و در پرونده‌های ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد و ﻣﯿﺰانی از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮازم، ﺣﺘﻤﺎ مجوز ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و همچنین ﻣﻮارد مد‌ﻧﻈﺮ بیمه‌گذار، زﯾﺎن‌دﯾﺪه و ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در بیمه‌نامه و ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﯿﺪ و از مراجعه‌کننده اﻣﻀﺎء همراه با ﻣﺸﺨﺼﺎت وی دریافت ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ می‌تواند به تعمیرگاه‌های طرف قرارداد بیمه مراجعه نماید، ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش در قسمت پایین ﺑﺮﮔﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺮ صادر می‌گردد و ﺑﺮﮔﻪ معرفی‌نامه ﺑﻪ همراه ﮐﭙﯽ ﺑﺮﮔـﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت به فرد مراجعه‌کننده ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده می‌شود. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم این ﻣﺮاﺣﻞ، مراجعه‌کننده ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ تحویل می‌دهد. ﺻﺪور معرفی‌نامه برای ارائه به ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﯾﺎﻧﻪ اقدام و اﻃﻼﻋﺎت مربوط به آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.

6) روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ داﻏﯽ
ﭘﺲ از مشاهده و بررسی ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر و تطابق آن ﺑﺎ بیمه‌نامه و ﺑـﺮگ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ رویت سلامت ﺻـﻮرت می‌گیرد. همچنین باید دقت داشت که ﻧﻮع و ﻣﺎرك ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ روﯾﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ذﮐـﺮ شود. در صورتی که شخص خسارت‌دیده ﯾﺎ بیمه‌گذار خودروی ﺧﻮد را ﺑﺪون رﻧﮓ ﺗﻌﻤﯿﺮ کند، ﺣﺘﻤﺎ این مورد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ذﮐﺮ شود. ﺟﻬﺖ دریافت داﻏﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻋﮑﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ دﻗﺖ لازم به عمل آید و کارشناس ارزیاب باید ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ را ﺗﺎﺋﯿـﺪ کند و همچنین ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ذکر ﮔﺮدد. روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ برای کامیون‌ها و بارکش‌ها ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و اﺗﻮﺑﻮس و مینی‌بوس‌های مسافربری اﻗﺪام شود. خصوصا در ﻣﻮاردي ﮐـﻪ برای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻃﺎق ﺗﻌﻮیض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ و دریافت داﻏﯽ و ﯾﺎ تعیین ﻗﯿﻤﺖ اقلام ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ، ﮐﻞ هزینه ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم می‌شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *